Budget là gì? Phân loại và 4 phương thức lập ngân sách

Budget là gì? Ngân sách cá nhân hoặc ngân sách doanh nghiệp là một bản tóm tắt chi tiết về thu nhập và chi phí được dự báo trong một khoảng thời gian xác định, được theo dõi thường xuyên theo tháng hoặc theo chiến dịch. Bằng cách này, ngân sách là một công cụ hữu ích để giúp đạt được mục tiêu tài chính của doanh nghiệp. 

Budget là gì?

Budget (ngân sách) là một kế hoạch tài chính cho các hoạt động trong tương lai, có thể là hoạch định cá nhân hoặc cũng có thể là tầm nhìn tương lai của doanh nghiệp. Ngân sách theo hoạch định chi tiêu có thể giúp bạn tìm hiểu rõ nét chi phí đầu vào đầu ra cá nhân, từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện cho cuộc sống.

Ngoài ra, ngân sách được sử dụng trong kinh doanh thường có trong bản cân đối kế toán, danh sách doanh thu chi tiêt, ngân sách đầu ra, đầu vào, ngân sách sản xuất, ngân sách cho từng bộ phận trong công ty, ngân sách tiền mặt, ngân sách chi tiêu vốn và các khoản khác. Sự kết hợp của tất cả ngân sách được gọi là ngân sách tổng thể hoặc kế hoạch lợi nhuận của công ty.

Ngân sách giúp quản lý quyết định hoạt động nào sẽ thực hiện và cách thức sử dụng tài nguyên của công ty. Nếu báo cáo thu nhập ngân sách và bảng cân đối kế toán từ ngân sách tổng thể không được chấp nhận, quản lý có thể thực hiện các thay đổi cần thiết trước khi thực sự bắt đầu.

Budget là gì

Budget là gì? – Nếu có chiến lược nhất định thì các sự kiện và kế hoạch được thực hiện nhờ budget (Ảnh: Behance)

Mục đích của việc xây dựng budget

Budget sẽ dự tính các khoản thu và chi cho một dự án của doanh nghiệp. Thông thường, budget sẽ được sử dụng với mục đích.

 • Quản lý thu chi trong khoảng thời gian cụ thể của dự án.
 • Xác định và điều chỉnh những thứ cần thiết trong dự án đó.
 • Tạo cơ sở minh bạch trong việc quản lý trách nhiệm của người có liên quan

Budget đối với các nhà tài trợ thì sử dụng với mục đích khác một chút, budget sẽ giúp bạn hiểu công việc của doanh nghiệp hơn và qua đó có căn cứ để tài trợ. Ngoài r, bạn cũng cần xem xét một số vấn đề đó là :

 • Doanh nghiệp lập kế hoạch sử dụng vốn thế nào.
 • Nguồn thu khác hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp.
 • Chi tiêu của doanh nghiệp có tương ứng với hoạt động không.
 • Budget có tuân thủ quy định sử dụng vốn không.
 • Chi phí vận hành chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong dự toán.
 • Yếu tố tác động đến budget.

budget là gì

Mục đích của việc xây dựng budget là gì

Các loại ngân sách

Ngân sách gia đình

Ngân sách gia đình là kế hoạch thu chi của hộ gia đình. Số liệu về ngân sách gia đình được thu thập thông qua các cuộc điều tra ngân sách gia đình do cơ quan thống kê nhà nước thực hiện.

Ngân sách doanh nghiệp

Ngân sách doanh nghiệp là kế hoạch thu chi của doanh nghiệp được biểu thị bằng hiện vật hoặc tài chính cho một thời kì nhất định trong tương lai (tuần, tháng, quí, năm). Nhìn chung, trong kế hoạch thu ngân sách, người ta dự kiến doanh thu bán hàng (được phân loại theo nhóm sản phẩm, khu vực bán hàng và loại khách hàng) dựa trên các kết quả dự báo nhu cầu.

Phần chi ngân sách chỉ ra các chi phí dự kiến cho việc bán hàng và quảng cáo, chi phí phân phối (đóng gói, bảo quản, chuyên chở). Kế hoạch ngân sách này được dùng làm cơ sở để lập các kế hoạch khác của doanh nghiệp, ví dụ kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, quảng cáo phân phối. Kế hoạch đầu tư cũng nằm trong ngân sách của doanh nghiệp, vì nó biểu thị các khoản chi tiêu cần thiết để mua sắm tài sản cố định hoặc tăng thêm vốn luân chuyển.

Ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước, còn gọi là tài chính  nhà nước, là bản dự toán tài chính của chính phủ, trong đó ghi rõ các nguồn thu và khoản chi dự kiến trong một năm tài chính hay tài khóa, ví dụ tài khóa 1997.

Nguồn thu chủ yếu của chính phủ là thuế, nhưng cũng có thể bao gồm các nguồn thu khác như các khoản lệ phí không phải thuế, bảo hiểm bắt buộc, viện trợ, lợi nhuận và các khoản giao nộp khác của các xí nghiệp quốc doanh.

Phần chi của chính phủ có thể chia thành chi thường xuyên, tức chi tiêu để vận hành bộ máy nhà nước, chi trả lãi suất và chi cho đầu tư công cộng (ở các nước đang phát triển gọi là chi cho đầu tư phát triển, bao gồm cả đầu tư cơ sở hạ tầng và nhà máy mới). Trong hệ thống phân cấp ngân sách nhà nước, người ta tách ngân sách trung ương ra khỏi ngân scash địa phương cả về phương diện thu và chi.

Tuy nhiên, ngân sách của chính phủ trung ương có thể tác động vào ngân sách địa phương thông qua việc quyết định về nguồn thu để lại cho địa phương và cấp phát ngân sách cho địa phương. Khi nói ngân sách nhà nước, chúng ta hiểu nó bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Những yếu tố tác động tới Budget

Có rất nhiều yếu tố chủ quan và khách quan tác động tới budget, có thể kể đến như:

 • Chính sách nhà nước
 • Thiên tai, bệnh dịch
 • Điều kiện chính trị
 • Yếu tố về kinh tế ở địa phương
 • Khả năng có thêm các khoản từ nhà tài trợ khác
 • Thời điểm lập kế hoạch budget

Kế hoạch budget gồm những gì

Thu

Nguồn thu là nhà tài trợ muốn thấy ở mỗi doanh nghiệp, đa dạng nguồn thu sẽ chứng tỏ được sự bền vững của doanh nghiệp và cho nhà tài trợ thấy doanh nghiệp không phụ thuộc vào duy nhất nguồn tài trợ nào. Thông thường nguồn thu sẽ đến từ việc bán sản phẩm, hợp đồng tài chính, nguồn thu từ các quỹ tài trợ.

Chi

Đây là những khoản chi phí được phân loại theo đơn vị, theo ngày hoặc phân loại cho số lượng người tham gia sử dụng.

Đề mục budget

Khi lập kế hoạch budget thì phải đảm bảo được các đề mục ngân sách thống nhất đối với cả thu và chi. Đây cũng là điều kiện giúp bạn đơn giản hóa việc ghi sổ, báo cáo giúp việc đánh giá hiệu quả tài chính dễ dàng hơn.

Loại tiền tệ

Bạn cần xác định mình đang sử dụng loại tiền tệ gì, tỉ giá của đồng tiền bạn sử dụng và phải được trình bày trong kế hoạch. Rất nhiều nhà tài trợ sẽ yêu cầu bạn quy đổi đồng tiền của mình sang đồng tiền khác.

Chú thích

Chú thích chính là những thông tin quan trọng cần lưu lại trong quá trình lập ngân sách, những chú thích này được sử dụng như các thông tin hướng dẫn cụ thể. Nó liên quan đến toàn bộ việc chi tiêu của tổ chức và quá trình ra quyết định. Hiểu được Budget là gì và chú thích càng rõ ràng sẽ càng thể hiện được nếu tình hình thay đổi sẽ dễ dàng chỉnh sửa ngân sách để phản ánh lại chính xác nhất những gì thực tế.

Các phương thức lập ngân sách

Trong thời gian qua, các nước đã rất nỗ lực trong tiến trình cải cách các phương thức quản lí tài chính công hướng tới một nền tài chính quốc gia lành mạnh, hiệu quả và đã trải nghiệm qua các phương thức lập ngân sách.

Phương thức lập ngân sách theo khoản mục

Trong phương thức này, các khoản thu, chi ngân sách đã được khoản mục hóa. Những khoản mục này được chi tiết và phân định rõ số tiền cho mỗi cơ quan, đơn vị được hưởng là bao nhiêu hoặc đối với mỗi một tiểu mục cũng xác định rõ là tiểu mục đó được chi là bao nhiêu.

Việc qui định cụ thể mức chi yêu cầu các đơn vị thụ hưởng ngân sách phải chi theo đúng khoản mục qui định và cần có cơ chế giải trình đối với những yếu tố đầu vào.

Phương thức lập ngân sách theo khoản mục có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện và dễ kiểm soát được các khoản chi bằng cách so sánh với những năm trước đó thông qua việc so sánh các yếu tố đầu vào của các năm.

Tuy nhiên, phương thức này còn có nhiều hạn chế: nhấn mạnh nhiều đến khoản chi có tính chất tuân thủ mà Nhà nước đưa ra, chưa trả lời được câu hỏi tại sao lại cần có khoản chi đó, ngân sách lập trong thời gian ngắn hạn là một năm, chưa có cơ chế phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, cứng nhắc trong phân bổ ngân sách cho các đơn vị thụ hưởng.

Phương thức lập ngân sách theo công việc thực hiện

Lập ngân sách theo công việc thực hiện là việc phân bổ nguồn lực theo khối lượng công việc hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị trên cơ sở gắn kết công việc thực hiện với chi phí đầu vào.

Lập ngân sách theo công việc dựa vào khối lượng công việc được tiên đoán bằng cách nhân chi phí đơn vị với khối lượng công việc được yêu cầu trong những năm tiếp theo.

Ưu điểm của phương thức này là liên kết được kết quả tạo ra với nguồn lực được yêu cầu trong chu trình ngân sách của từng năm. Nhưng mặt khác, đây cũng chính là nhược điểm của nó vì đã không chú trọng đúng đến mức tác động hay ảnh hưởng dài hạn của chính sách.

Phương thức lập ngân sách theo chương trình

Phương thức này tập trung vào sự lựa chọn của ngân sách trong số các chính sách, chương trình có tính cạnh tranh.

Lập ngân sách theo chương trình thiết lập hệ thống phân phối nguồn lực, gắn kết được các kết quả của các chương trình với những chi phí cần bỏ ra để thực hiện chương trình đó.

Trong phương thức này, ngân sách được phân loại theo các khoản mục chương trình hơn là theo những mối quan hệ có tính tổ chức, đòi hỏi các mục tiêu chương trình là phải dài hơn một năm ngân sách. Lập ngân sách theo chương trình yêu cầu sự cần thiết phải đo lường tính hiệu lực, tác động của những yếu tố đầu ra tới mục tiêu.

Tuy nhiên phương thức này cũng còn bộc lộ những nhược điểm như khái niệm chương trình là khái niệm không hoàn hảo đối với ngân sách vì không thể tạo ra chương trình cho tất cả các cơ quan, tổ chức để thực hiện.

Mặt khác, lập ngân sách theo chương trình không đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa phân phối ngành và những mục tiêu mang tính chiến lược cần phải ưu tiên.

Phương thức lập ngân sách theo kết quả đầu ra

Lập ngân sách theo kết quả đầu ra là hoạt động quản lí ngân sách dựa trên cơ sở tiếp cận các thông tin đầu ra giúp cho Nhà nước thực hiện phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả nhất.

Lập ngân sách theo kết quả đầu ra gồm nhiều công đoạn như thiết lập mục tiêu, lựa chọn các chỉ số và kết quả hướng tới, giám sát công việc thực hiện, phân tích và báo cáo các kết quả so với mục tiêu đã đề ra.

Làm thế nào để lên kế hoạch tài chính hiệu quả

Một ngân sách được thiết kế tốt nhất sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu và đạt được sự độc lập về tài chính mà không phải hy sinh tất cả những thú vui của cuộc sống. Ngân sách hiệu quả sẽ giúp bạn:

 • Đạt được mục tiêu: Giữ tài chính của bạn phù hợp với những hoạch định cá nhân.
 • Sử dụng tiền hiệu quả: Đảm bảo bạn không tiêu tiền mà bạn không cần.
 • An toàn tài chính: Cuộc sống tràn ngập những điều bất ngờ. Việc phù hợp về mặt tài chính sẽ mang lại lợi ích cho bạn khi các tình huống không lường trước được phát sinh.
 • Xác định thói quen bất lợi: Chi phí phải nhỏ hơn thu nhập. Có ngân sách sẽ giúp bạn biết khi nào chi phí lớn hơn thu nhập của bạn và chi phí sẽ tăng lên bao nhiêu. Điều này có thể giúp bạn khắc phục một số hành vi tài chính bất lợi.

Một Marketer giỏi cần phải biết lên kế hoạch phân bổ nguồn lực chi tiêu và các kế hoạch mục tiêu cho năm tới, tất cả đều liên quan đến tài chính và ngân sách. Một số Marketer trong ngành đôi khi thường bỏ qua phần ngân sách bởi nghĩ rằng phòng tài chính sẽ có những quyết định đúng đắn và phù hợp.

Đó thực sự là một suy nghĩ sai lầm nếu bạn muốn trở thành một Marketer giỏi. Dưới đây là cấu trúc cơ bản của quy trình hoạch địch tài chính đã được kiểm chứng và đều được sử dụng bởi những tổ chức có hiệu suất cao trên thế giới hay nói cách khác là cách để đạt được hiệu quả Budget là gì?

1. Khi nhận được mục tiêu chi tiêu ngân sách từ các cấp lãnh đạo, đội vận hành Marketing cần thảo luận và đưa ra kế hoạch ngân sách phù hợp cho tháng tiếp theo, hoặc cho chiến dịch tiếp theo.

2. Team Marketing cần liệt kê ra tất cả những hoạt động mà doanh nghiệp cần thực thi theo tháng tiếp theo, hoặc theo năm, cùng với chi phí dự tính. Sau đó, xếp tất cả vào thành các nhóm. Đừng quên cân nhắc những hoạt động và cam kết Marketing còn chưa hoàn thành. Sau đó kết hợp chúng lại, và thêm những điểm này vào một phần ngân sách marketing của năm. Hãy nhớ luôn để 10% ngân sách dự phòng.

3. Khi bạn rút ngắn danh sách chỉ còn những mục mà bạn tin là phù hợp với mục tiêu chi tiêu, bắt đầu bổ sung thêm chi tiết với ngân sách của mình bằng một số hệ thống, nền tảng phù hợp (đó có thể là các công cụ quản lý hiệu suất Marketing hoặc Excel). Ghi lại tất cả thông tin về những đầu việc bạn cần báo cáo như đại lý, đối tượng mục tiêu, dòng sản phẩm, khu vực, chiến dịch CRM…

Bạn cần có mục tiêu cho ngân sách của mìnhBudget là gì? – Bạn cần có mục tiêu cho ngân sách của mình (Ảnh: Behance)

4. Đánh giá từng ngân sách. Ngân sách này có liên kết trự tiếp với mục tiêu của bạn không? Đây là giai đoạn bạn cần trả lời cac câu hỏi như ta có thể lấy phần nào và ta nên bỏ đi phần nào? Quyết định này sẽ có ảnh hưởng như thế nào?

5. Gửi bản ngân sách để cấp cao duyệt nội bộ. Sau khi được cấp cao hơn duyệt, bạn vẫn cần cân nhắc trao đổi liên tục để hoàn thiện ngân sách.

6. Trong quá trình điều chỉnh, bản ngân sách sẽ liên tục được trao đổi giữa các Marketer trực tiếp làm ngân sách đó và lãnh đạo của họ.

Chu kỳ hai tuần phổ biến như sau: hai tuần để xác định kế hoạch ban đầu, hai tuần nữa để duyệt lần đầu, hai tuần tiếp nữa để điều chỉnh,… Trung bình, quy trình đầy đủ sẽ ngốn khoảng hai tháng dù thời gian đó có thể thay đổi, đặc biệt là nếu cần sự đồng thuận bởi cả ban điều hành.

Lập kế hoạch ngân sách Marketing hiệu quả cần thời gian. Bạn nên bắt đầu quy trình này 3-6 tháng trước năm tài chính đó để các đội Marketing khác có nhiều thời gian để xác định kế hoạch chiến thuật.

7. Khi lãnh đạo marketing xem xét bản kế hoạch ngân sách, họ luôn yêu cầu tính:

 • Tuân thủ: Các đội marketing đã lên kế hoạch theo cách mà họ nên làm chưa? và họ có hoàn thành đúng hạn hay không? Ngân sách của họ có liên kết với mục tiêu đầu tư hay không?

 • Hiệu suất: Lãnh đạo marketing sẽ dành thời gian để phân tích ý định sử dụng ngân sách của mỗi đội. Họ sẽ đặc biệt chú ý đến liệu những đầu tư marketing được đề ra này có hỗ trợ mục tiêu kinh doanh chung một cách thỏa đáng không?

8. Khi được sự đồng thuận của ban lãnh đạo, doanh nghiệp có thể bắt tay vào thực hiện những kế hoạch tài chính đã được hoạch định.

Kết luận

Như vậy trên đây là những chia sẻ của Integration Agency về Budget là gì? Hãy bắt đầu sớm, thường xuyên phân tích và nhớ rằng đây là một phần của việc bạn thực hiện Marketing để bạn có thể tạo ra những hoạt động marketing chất lượng nhất.

Nguồn: MarketingProfs

Từ khóa tìm kiếm trên Google: budget là gì, budget là gì, budget là gì, budget là gì, budget là gì, budget là gì, budget là gì, budget là gì,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *